DIỄN ĐÀN LỚP XDD48ĐH2-ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM


Bảo Kiếm 2 – Chính Thức Open 10h00 Ngày 30/12

Share
  avatar
  minhduc22
  Mem mới
  Mem mới
  Gender : Male Bài viết : 1
  Điểm : 3
  Birthday : 1985-01-01
  Cảm ơn : 0
  Tham gia : 2013-01-01
  Status : asdasdasdasdasdasd

  Bảo Kiếm 2 – Chính Thức Open 10h00 Ngày 30/12

  Post by minhduc22 on 1/1/2013, 7:20 am  [SIZE="4"][SIZE="4"]
  [SIZE="5"]B?o Ki?m 2 – Chính Th?c Open 10h00 Ngày 30/12
  [/SIZE]

  [SIZE="5"]Alpha Test : T?i sao ph?i test khi dã hoàn h?o ! [/SIZE]


  Trang ch?: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Di?n dàn: diendan.baokiem.us
  Link T?i Patch: [You must be registered and logged in to see this link.]

  [SIZE="5"]THÔNG TIN CHI TI?T[/SIZE]
  - Max Level 255
  - Exp: x1000%
  - Drop rate: x20
  - H? Th?ng skill 120 hoàn thi?n
  - K? Trân Cát Bán Hòa Th? Bích ? khu d?ng khóa
  - B?t Pet thành công 100% và gi?m load còn 1s
  - Du Long 400 l?n/ ngày


  T? l? n?p th? : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VTC
  • 10k vnd = 15 v?n d?ng.
  • 20k vnd = 36 v?n d?ng.
  • 50k vnd = 105 v?n d?ng.
  • 100k vnd = 225 v?n d?ng.
  • 200k vnd = 525 v?n d?ng.
  • 500k vnd = 1500 v?n d?ng

  [SIZE="5"]THÔNG TIN OPEN CHÍNH TH?C :[/SIZE]

  K? Trân Cát Bán Hòa Th? Bích ? khu d?ng khóa
  Cham Ch? s? thành vip !
  [/SIZE]

  - H? tr? tân th? nh?p môn:
  + Nh?n kinh nghi?m lên c?p 120
  + 2000v d?ng khóa + 1 ?c b?c khóa
  + 5 L?nh Bài Du Long
  + Ð? nhi?m v? 110
  + Ng?a Lang Thiên ( 7 ngày )


  • C?p 129 Nh?n 20 Huy?n Tinh 10 và 5 Hòa Th? Bích
  • C?p 139 Nh?n 10 Huy?n Tinh 9 và 10 Hòa Th? Bích
  • C?p 149 Nh?n 5 Huy?n Tinh 10 và 15 Hòa Th? Bích
  • C?p 159 Nh?n 20 Huy?n Tinh 10 và 20 Hòa Th? Bích
  • C?p 169 Nh?n 10 Huy?n Tinh 10 và 35 Hòa Th? Bích
  • C?p 179 Nh?n 5 Huy?n Tinh 11 và 40 Hòa Th? Bích
  • C?p 189 Nh?n 5 Huy?n Tinh 11 và 50 Hòa Th? Bích
  • C?p 199 Nh?n 10 Huy?n Tinh 11 và 50 Hòa Th? Bích


  • + H? tr? hàng ngày :
  L?n 1 : 200 v?n b?c khóa
  L?n 2 : 300 v?n b?c khóa
  L?n 3 : 70 v?n d?ng khóa
  L?n 4 : 1 B?n Ð? Bí C?nh

  ...


  CÁC TÍNH NANG C?A B?O KI?M 2

  Tính nang d?i d?ng :)  Công th?c d?i nhu sau:
  + 20 L?nh Bài TDC c?p 4 = 10v d?ng
  + 20 L?nh Bài BHD (trung) = 10v d?ng
  + 20 L?nh Bài t?ng kim tuong duong = 20v d?ng
  - T?ng Kim d?i chi?n:
  + Quý d?ng d?o khi tham gia các tr?n t?ng kim trong ngày, n?u di?m tích lu? t?ng kim hon 3000 s? du?c nh?n 1 ht9 + 3v d?ng
  Luu ý: tr?n t?ng kim d?u tiên trong ngày b?t d?u lúc 15h00  - Ð?c bi?t BQT xin ra m?t b? ?n c?c hot
  + Hình th?c thu th?p m?nh ghép ?n :  * Quý d?ng d?o di các ho?t d?ng TDC, BHD , Boss , T?ng Kim , m? ruong anh hùng, ruong d?ng hành d? thu th?p mãnh ghép ?n sau dó d?n L? Quan d? ghép ?n .


  Công Th?c ghép ?n :

  + 200 mãnh ghép ?n = 1 Luân H?i ?n
  + 3 Luân H?i ?n = 1 Huy?n Vu ?n
  + 2 Huy?n Vu ?n = 1 B?ch H? ?n
  + 2 B?ch H? ?n = 1 Chu Tu?c ?n
  + 2 Chu Tu?c ?n = 1 Thanh Long ?n
  + 2 Thanh Long ?n = 1 Ng?c T? ?n
  + 2 Ng?c T? ?n = 1 Lôi Ðinh ?n
  + 2 Lôi Ðinh ?n = 1 C?u Thiên ?n
  + 2 C?u Thiên ?n = 1 Thái C?c ?n
  + 2 B?o Ki?m ?n = 1 B?o Ki?m ?n


  Hình ?nh B? ?n M?i:  + H?a K? Lân xu?t hi?n cu?i tu?n theo h? th?ng
  + Ho?t d?ng Tiêu Dao C?c :
  Qua m?i ?i du?c thu?ng 1 Ruong May M?n cho m?i nhân v?t.
  Huy?n tinh nh?n du?c : 5,6,7,8
  Nguyên li?u Tiêu Dao C?c


  + Ho?t d?ng Quân Doanh :
  Huy?n tinh nh?n du?c : 6/7/8

  + Ho?t d?ng B?ch H? Ðu?ng :
  Huy?n tinh co h?i nh?n du?c 6/7/8/9/10/11

  + Ho?t d?ng T?ng Kim : c?p 110 - 180 di cùng chi?n tru?ng Tuong Duong.
  Chi?n tru?ng T?ng Kim không t? d?i : 17h00 - 19h00 -21h00
  T?ng d?ng thu?ng + Huy?n Tinh.


  + Ho?t d?ng T?n Thu? Hoàng :
  Ph?n thu?ng : Huy?n tinh 9/10/11/12, Túi 20 ô & 24 ô, Hoà Th? Ng?c.

  + Boss 55 -75 -95 :
  Ph?n Thu?ng : Huy?n Tinh 6/7/8/9/10, Ng?a Phiên Vu, Ruong May M?n


  [SIZE="5"]ÐUA TOP 1 NGÀY OPEN[/SIZE]
  Th?i gian : 10h00 Ngày 30/12 - 10h00 Ngày 31/12

  Ðua top Vinh D? Tài Phú gi?i 5 ngu?i d?ng d?u cu?c dua s? nh?n du?c:
  • Gi?i nh?t : 1 Túi 24 ô + 100 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i nhì : 1 Túi 24 ô + 50 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i ba : Túi 20 ô + 50 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i tu : Túi 20 ô + 50 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i nam : Túi 20 ô  [SIZE="5"]ÐUA TOP 1 TU?N OPEN[/SIZE]
  Th?i gian : 10h00 Ngày 30/12- 10h00 Ngày 06/01
  Ðua top Vinh D? TÀI PHÚ gi?i 5 ngu?i d?ng d?u cu?c dua s? nh?n du?c:
  • Gi?i nh?t : Túi 24 ô + Phiên Vu có kháng (vinh vi?n ) + 500v d?ng thu?ng
  • Gi?i nhì : Túi 24 ô + Phiên Vu có kháng ( vinh vi?n ) + 300 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i ba : Túi 24 ô + Bôn Tiêu có kháng ( Vinh vi?n ) +200 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i tu : Túi 24 ô + 100 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i nam : Túi 24 ô + 50 v?n d?ng thu?ng

  Ðua top C?p gi?i 5 ngu?i d?ng d?u cu?c dua s? nh?n du?c:
  • Gi?i nh?t : Túi 24 ô + Phiên Vu có kháng ( vinh vi?n ) + 300 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i nhì : Túi 24 ô + Tuy?t H?n có kháng ( vinh vi?n ) + 200 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i ba : Túi 24 ô + Hoan Hoan có kháng ( vinh vi?n ) + 100 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i tu : Túi 24 ô + 100 v?n d?ng thu?ng

  • Gi?i nam : Túi 24 ô + 50 v?n d?ng thu?ng
  Ðua top Vinh D? Võ Lâm gi?i 5 ngu?i d?ng d?u cu?c dua s? nh?n du?c:
  • Gi?i nh?t :1 Phiên Vu không khóa h?n s? d?ng vinh vi?n + 200V Ð?ng thu?ng
  • Gi?i nhì :1 Hoan Hoan khóa h?n s? d?ng vinh vi?n + 100V Ð?ng thu?ng
  • Gi?i ba :1 H? H? khóa h?n s? d?ng vinh vi?n + 50V Ð?ng thu?ng
  • Gi?i tu : Túi 24 ô + 50 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i nam : Túi 24 ô

  [SIZE="5"]ÐUA TOP 3 TU?N OPEN[/SIZE]
  Th?i gian : 10h00 Ngày 30/12 - 08h00 Ngày 20/01
  Ðua top Vinh D? TÀI PHÚ gi?i 5 ngu?i d?ng d?u cu?c dua s? nh?n du?c:
  + TOP 1 : 1500v d?ng + ?c vân vinh vi?n
  + TOP 2 : 1000v d?ng thu?ng + Lang Thiên vinh vi?n
  + TOP 3 : 500v d?ng thu?ng + Tr?c Nh?t Vinh vi?n
  + TOP 4 : 200v d?ng thu?ng
  + TOP 5 : 100v d?ng thu?ng
  + TOP 6 - 10 : 50v d?ng thu?ng  Ðua top Level gi?i 5 ngu?i d?ng d?u cu?c dua s? nh?n du?c:
  • Gi?i nh?t : 500v d?ng thu?ng + Phiên Vu có kháng ( vinh vi?n ) + Ð?ng Hành 6 k? nang theo h?
  • Gi?i nhì : 300v d?ng thu?ng + Tuy?t H?n có kháng ( vinh vi?n ) + Ð?ng Hành 5 K? nang theo h?
  • Gi?i ba : 200v d?ng thu?ng + Hoan Hoan có kháng ( vinh vi?n ) + 200 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i tu : 100v d?ng thu?ng + H? H? có kháng ( vinh vi?n )
  • Gi?i nam : 50v d?ng thu?ng + Túi 24 ô  Ðua top Vinh D? Võ Lâm gi?i 5 ngu?i d?ng d?u cu?c dua s? nh?n du?c:
  • Gi?i nh?t : Phiên Vu không khóa h?n s? d?ng vinh vi?n + 500V Ð?ng thu?ng
  • Gi?i nhì : Hoan Hoan khóa h?n s? d?ng vinh vi?n + 300V Ð?ng thu?ng
  • Gi?i ba : H? H? khóa h?n s? d?ng vinh vi?n + 200V Ð?ng thu?ng
  • Gi?i tu : Túi 24 ô + 100 v?n d?ng thu?ng
  • Gi?i nam : 100 v?n d?ng thu?ng

  Ph?n Thu?ng Bang H?i : Dành cho 2 Bang H?i có t?ng s? lãnh th? l?n nh?t
  Gi?i Nh?t : 5000 v?n d?ng thu?ng
  Gi?i Nhì : 2000 v?n d?ng thu?ng

  2 Event h? tr? cho ngu?i choi m?i:

  Event Qu?ng Cáo nh?n d?ng thu?ng + Huy?n Tinh. chi ti?t t?i: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Event Tag FaceBook nh?n d?ng thu?ng + Huy?n Tinh. chi ti?t t?i: [You must be registered and logged in to see this link.]


  [/SIZE]