DIỄN ĐÀN LỚP XDD48ĐH2-ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM


  KT Hoàng Kiếm Alphatest Sever Loạn Kiếm Open 25/01/2013 Hãy Cùng Trải Nghiệm

  teaderk
  teaderk
  Mem mới
  Mem mới

  Gender : Male Bài viết : 5
  Điểm : 19
  Birthday : 1989-02-03
  Cảm ơn : 0
  Tham gia : 2012-12-31
  Status : song la choi

  KT Hoàng Kiếm Alphatest Sever Loạn Kiếm Open 25/01/2013 Hãy Cùng Trải Nghiệm Empty KT Hoàng Kiếm Alphatest Sever Loạn Kiếm Open 25/01/2013 Hãy Cùng Trải Nghiệm

  Post by teaderk on 24/1/2013, 3:59 pm

  Ki?m th? Hoàng Ki?m Alphatest Sever Lo?n Ki?m hãy vào cùng tr?i nghi?m tính nang Sever nhé các b?n!
  ---------------------------------------------------------------------
  Trang ch?: [url][You must be registered and logged in to see this link.]
  T?i Game: [url][You must be registered and logged in to see this link.]
  Di?n dàn : [url][You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------------------------
  [b][color:8a7d=#ee4a2d]Sever Lo?n Ki?m
  Open chính th?c: 10h00 Ngày 25/01/2013
  Ðua top: 25/01/2013- 12/02/2013[/color][/b]
  ---------------------------------------------------------------------

  Các tính nang c?a Sever Lo?n Ki?m

  - Vi?t hóa trên 98%
  - T? l? quy d?i : 10.000 = 30 v?n
  - Kinh nghi?m : x150 so v?i VNG
  - B?c khóa: Train 11x s? du?c 5000 b?c khóa
  - Du long : không gi?i h?n
  - Tr?ng du long : không gi?i h?n
  - Tinh l?c : không gi?i h?n
  - K? Tr?n Các : ch? bán các v?t ph?m c?n thi?t v?i giá phù h?p.Có bán Hòa Th? Bích bên khu d?ng khóa
  - Skill 120 d?y d?
  - Item Pet: Ð?y d?
  [color:8a7d=#ee4a2d][b]
  Các tính nang n?i b?t c?a Sever:[/b][/color]

  -Tính nang hi?p l? Hi?p l?(cu?i) v?i nhi?u màu s?c r?c r?
  - Trang b? Bá vuong v?i hình ?nh m?i và d?p
  - Tính nang khóa b?o m?t tài kho?n phòng b? hack.
  - Hình ?nh skill m?i và l?, m?t l?n n?a, các b?n du?c tr?i nghi?m s? k?t h?p hình ?nh ho?n h?o c?a ki?m th? v?i võ lâm truy?n k?.
  - Cân b?ng và h?p lý gi?a ho?t d?ng cày cu?c và b? ti?n. Các b?n có th? ki?m d?ng t? các ho?t d?ng m?t cách d? dàng n?u có th?i gian
  - Các lo?i m?nh ghép c?n luu ý khi choi Sever Lo?n Ki?m: M?nh ghép m?t n?, M?nh ghép Anh hùng l?nh, M?nh ghép Hoàng kim, M?nh ghép trang b? d?ng hành, M?nh ghép luân h?i ?n, M?nh ghép trùng sinh.... và m?t s? m?nh ghép khác s? ra m?t sau

  [color:8a7d=#ee4a2d][b]Các ho?t d?ng n?i b?t:[/b][/color]

  -T?ng kim bao gi? cung dông vui vì ho?t d?ng mang l?i các lo?i m?nh ghép d? lên d?. T?ng kim x?p h?ng 10 s? du?c thêm nhi?u ph?n thu?ng. Ch? c?n tích luy d? 3k di?m là dã có ph?n thu?ng x?ng dáng + [color:8a7d=#ee4a2d]d?ng thu?ng[/color]!

  -Các ho?t d?ng: Tiêu dao c?c - B?ch h? du?ng- Quân doanh - Thuong h?i - San boss - San boss- Tàng b?o d?(thiên qu?nh cung)... mang l?i lu?ng Huy?n tinh phù h?p cùng các lo?i m?nh ghép giúp lên d?!

  -Ho?t d?ng khai sinh Th?n Thú: Giúp quý d?ng d?o có th? s? h?u nh?ng thú cu?i vip có 1 không hai trên Giang h?:

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [Th?n Thú]Hãn Huy?t [Th?n Thú]B?ch L?c [Th?n Thú]Tuy?t H?n [Th?n Thú]Kim Mao

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  [b][color:8a7d=#ee4a2d]H? tr? tân th? khi tham gia Game:[/color][/b]

  [color:8a7d=#ee4a2d]+ H? tr? lên level 110.
  + T?ng Set trang b? 4% cu?ng hóa + 12 d? luy?n c?p
  + Mi?n phí vu khí T?n Lang 2
  + T?ng 777 v?n d?ng khóa, 5555 v?n b?c khóa d? ép d?.
  + T?ng 1 Ng?a ?c vân(khóa) k? nang d?ng hành +1 h?n s? d?ng 7 ngày.
  + 1 B? d?o c? làm nhi?m v? 110
  + 1 Du Long Danh V?ng L?nh Áo
  + 30 Hòa Th? Bích
  + 1 Túi 24 Ô[/color]

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  [color:8a7d=#ee4a2d][b]TH?I GIAN ÐUA TOP VÀ PH?N THU?NG[/b][/color]

  Th?i gian: B?t d?u t? ngày 25/01/2013 cho d?n 12h00 trua ngày 12/02/2013

  [b]Ph?n thu?ng[/b]

  1. Ðua tóp Tài phú :

  Ph?n thu?ng Ðua tóp s? có 10 ph?n quà cho Top 10 Ð?i cao th? có Tài phú cao nh?t tính d?n h?t th?i di?m k?t thúc Ðua top. Và chi ti?t và ph?n thu?ng nhu sau:

  -Top 1: Nh?n ngay 1500 v?n d?ng. M?t H?a K? Lân[VIP].S? d?ng vinh vi?n:

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  -Top 2: Nh?n ngay 1000 v?n d?ng. M?t H?a K? Lân[VIP].S? d?ng vinh vi?n:

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  -Top 3: Nh?n ngay 500 v?n d?ng. M?t H?a K? Lân[VIP].S? d?ng vinh vi?n:

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  -Top 4->10 S? nh?n du?c 200 v?n d?ng. Ði kèm là 1 Th?n thú 40/50 s? d?ng 30 ngày.
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]


  2. Ðua Top level

  - Top 1 : 300v d?ng.
  - Top 2 : 200v d?ng.
  - Top 3 : 100v d?ng.
  - Top 4->10 nh?n 50 v?n d?ng.
  3. Ðua TOP Võ Lâm

  - Top 1 : 400v d?ng
  - Top 2 : 280v d?ng
  - Top 3 : 150v d?ng.
  - Top 4->10: 60 v?n d?ng

  4. Ðua Top Th? Linh:
  - Top 1 : 400v d?ng
  - Top 2 : 280v d?ng
  - Top 3 : 150v d?ng.
  - Top 4->10: 60 v?n d?ng

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Danh Hi?u Vip Hoàng Ki?m có du?c khi m?c tài phú nh?t d?nh. Kích ho?t ? NPC L? quan

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [color:8a7d=#ee4a2d][b]Hình ?nh B? ?n Ngu Hành Hoàng Ki?m[/b][/color]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [b][color:8a7d=#ee4a2d]Trang b? Ð?ng hành[/color][/b]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [b][color:8a7d=#ee4a2d]M?i th?c m?c v? Ho?t d?ng các B?n có th? Tìm hi?u t?i NPC Ng?c Linh Nhi ? Ð?o Huong Thôn[/color][/b]

  [b][color:8a7d=#ee4a2d]M?t s? hình ?nh v? Sever:[/color][/b]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]
  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [b][color:8a7d=#ee4a2d]M?t s? hình ?nh Skill M?i L?, Ð?c d?a:[/color][/b]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  [img][You must be registered and logged in to see this link.]

  Chúc các b?n tham gia Game vui v?!

   Current date/time is 2/4/2020, 9:30 am